[metaslider id="473"]

Положення про виконавчий апарат районної ради

Додаток 2

                                                  до рішення VІ сесії районної ради

сьомого скликання

22 березня 2016 року № 103

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  виконавчий  апарат  районної   ради

 

І ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

Виконавчий  апарат районної  ради утворюється  районною радою   у відповідності зі статтею  141  Конституції  України,  статтями   43 і 58  Закону  України „Про  місцеве самоврядування  в  Україні” і працює під керівництвом голови районної  ради.

У своїй  практичній  діяльності  виконавчий  апарат  районної  ради  керується  Конституцією  України, Законами України, Указами  Президента  України, постановами  Верховної  Ради  та  Кабінету  Міністрів  України, рішеннями  обласної,  районної ради,  розпорядженнями голови районної ради та цим Положенням, іншими нормативними актами.

Організація роботи виконавчого апарату районної ради здійснюється відповідно до Регламенту роботи районної ради, Інструкції з діловодства у Нижньосірогозькій районній раді, а також цього Положення.

До складу виконавчого апарату входять:

–  Керуючий справами виконавчого апарату районної ради, на якого покладається безпосереднє керівництво виконавчим апаратом.

– відділи:

1. відділ бюджету і соціально-економічного розвитку,  управління об’єктами спільної власності територіальних громад району;

2.загальний відділ та з питань діяльності органів місцевого самоврядування;

3.відділ юридичного  забезпечення та роботи зі зверненнями громадян;

4.відділ фінансово-господарського  забезпечення.

 

Керуючий справами виконавчого  апарату та працівники виконавчого апарату  призначаються  на посаду головою  ради у відповідності з положеннями Закону  України  „Про  службу  в  органах    місцевого  самоврядування” і звільняються  з посади розпорядженням голови ради.

Відділи та посадові особи в своїй діяльності керуються положеннями про відповідний відділ та посадовими інструкціями, затвердженими головою районної ради.

Витрати на утримання виконавчого апарату районної ради здійснюються за рахунок коштів районного бюджету.

 

      Після закінчення терміну або дострокового припинення повноважень районної ради виконавчий апарат продовжує виконувати свої обов’язки.

Обрання нового складу районної ради, її керівників не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату ради.

 

ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ  РАЙОННОЇ  РАДИ

1. Організаційно-технічне, інформаційне і юридичне забезпечення  діяльності районної ради, її президії, постійних комісій, депутатських груп та фракцій,  депутатів.

2. Забезпечення  взаємодії  районної ради  з обласною радою, з  райдержадміністрацією, її відділами, управліннями, політичними  партіями,  громадськими організаціями, територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

3. Надання  методичної  і  консультативної  допомоги  радам  району  у  здійсненні наданих  їм  повноважень, дотримання законності у їх діяльності.

4. Забезпечення гласності  в  роботі  районної  ради та рад району.

 

ВІДДІЛ БЮДЖЕТУ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РАЙОНУ

Відділ  є  структурним  підрозділом  виконавчого  апарату  районної  ради,  покликаний  забезпечити діяльність  органів  місцевого  самоврядування, контроль за виконанням бюджету, програми соціально-економічного розвитку району та управління спільною власністю територіальних громад району.

Роботу   відділу контролює  і спрямовує  керуючий  справами  виконавчого  апарату  районної  ради.

Відділ :

1. Аналізує  виконання   заходів та основних завдань програми економічного  і  соціального  розвитку  району,  районного  бюджету, районних соціальних  програм, готує з  цього  приводу  висновки  та  пропозиції, подає їх на розгляд голові ради.

2.  Бере участь у підготовці проектів рішень сесій з питань бюджету, соціально – економічного розвитку, управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.

3. Здійснює  контроль за виконанням рішень районної ради, що відносяться до компетенції відділу.

4. Забезпечує організаційну  підготовку   і  проведення  засідань   президії  районної  ради.

5. Координує   діяльність  постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету і фінансів, економічного розвитку, підприємництва; обліку, управління та приватизації комунального майна. Надає методичну і практичну допомогу у підготовці і проведенні засідань, у розробці планів роботи, здійсненні контрольних функцій, реалізації рекомендацій і рішень.

Узагальнює досвід роботи комісії, забезпечує гласність.

Організовує  контроль за виконанням рішень сесій районної ради з питань, віднесених до компетенції комісії.

6. Сприяє депутатам районної  ради   у здійсненні  своїх  повноважень, організовує  їх навчання, забезпечує  необхідними довідками, методичними та інформаційними матеріалами, надає допомогу в   проведенні   звітів  перед  виборцями, трудовими колективами, громадськими організаціями.

7. Розробляє  і  вносить на розгляд районної  ради  пропозиції  щодо  організаційних  заходів   по  підготовці  та  проведенню  на  території  району  виборів  народних  депутатів  України, місцевих рад, а також  проведенні  референдумів. Контролює   виконання цих заходів,  сприяє  виборчим комісіям  по  проведенню  референдумів  у  здійсненні  ними своїх  повноважень.

8. Бере участь у підготовці і реалізації планів роботи районної ради за  відповідний період.

9. Готує матеріали щодо прийняття об`єктів у спільну  власність  територіальних громад району, передачі об`єктів права  спільної  власності  територіальних  громад району  у  державну  власність, комунальну  власність  територіальних громад  сіл, селища, спільну  власність  територіальних громад області.

10. Розглядає та готує матеріали  щодо  управління  об`єктами  спільної  власності  територіальних громад району:

– створення, реорганізації, ліквідації  підприємств;

– відчуження, передачі  під  заставу, придбання цілісних майнових  комплексів  та  нерухомого майна;

– управління  корпоративними правами  пакетів акцій  відкритих  акціонерних  товариств;

– списання, передачі, продажу  майна;

– інших питань  управління майном.

11. Готує питання щодо приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад району, що перебувають в управлінні районної ради .

12. Готує пропозиції  щодо надання в оренду цілісних майнових комплексів підприємств, що перебувають  у спільній власності, а також  щодо надання дозволу  організаціям, установам, що перебувають  у спільній власності, на  передачу в оренду  нерухомого  та іншого майна

13.  Контролює виконання орендарем  істотних умов  договору оренди та здійснює  контроль за своєчасним  надходженням  коштів  до районного бюджету  за оренду майна та  цілісних майнових комплексів.

14. Організовує підготовку необхідних матеріалів   щодо  призначення, звільнення  керівників об`єктів   спільної  власності  територіальних  громад району, укладання контрактів.

15. Здійснює  проведення в  установлені строки  інвентаризації майна  спільної  власності  територіальних громад району,  основних  фондів, інших  матеріальних

цінностей,  проводить перевірку ефективності  його  використання.

16. Надає методичну допомогу селищній та сільським радам району з питань комунальної власності.

 

ЗАГАЛЬНИЙ  ВІДДІЛ ТА З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Відділ є структурним підрозділом  виконавчого апарату  районної ради,  що  забезпечує  чітку  організацію діловодства, організаційно-технічну підготовку сесії, президії, надає методичну допомогу в організації діловодства в місцевих радах.

Роботу   відділу контролює  і спрямовує  керуючий  справами  виконавчого  апарату  районної  ради.

Відділ:

  1. Організовує діловодство у виконавчому апараті районної ради, стежить за дотриманням  інструкції по діловодству у виконавчому апараті, здійснює методичне керівництво роботою по веденню діловодства у районній раді  та радах району,  заходи по удосконаленню діловодства.
  2. Розглядає та готує керівництву ради всю  кореспонденцію, яка надходить на адресу районної ради, а також  звернення та листи громадян, організовує прийом громадян керівництвом ради.
  3. Контролює  термін виконання документів з резолюцією голови районної ради  або його  заступника.
  4. Перевіряє  якість підготовки і оформлення всіх документів, які підписує  керівництво ради.
  5. Складає  номенклатуру справ районної ради та контролює її дотримання.
  6. Готує розпорядження про скликання сесії, своєчасно повідомляє депутатів  і доводить до відома населення інформацію про час, місце проведення, про перелік питань порядку денного сесії районної ради.
  7. Здійснює  організаційно-технічну підготовку засідань сесій, президії районної ради, постійних комісій.
  8. З а б е з п е ч у є:

– друкування  і  розмноження документів районної ради,  своєчасне доведення їх до адресатів;

– оформлення, облік і зберігання протягом  встановленого строку протоколів сесій районної  ради,  інших документів, підготовки і передачу  їх до державного архіву у відповідності з діючими правилами;

– оперативне розміщення матеріалів на інформаційному стенді районної ради;

– оперативне інформаційне наповнення веб – сайту районної ради, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» ;

– зв’язок районної ради з селищною, сільськими радами; громадськими організаціями;

– взаємодію районної ради з депутатами різних рівнів.

  1. Періодично (раз на півріччя)  аналізує стан документообігу у виконавчому апараті, готує доповідні  керуючому справами  виконавчого апарату та керівництву ради.

10. Забезпечує  зберігання  наявних  матеріально-технічних засобів, необхідних  для  друкування матеріалів  районної  ради.

11. Аналізує рішення сесій селищної, сільських рад.

12. Координує діяльність постійних комісій районної ради: з питань освіти, молоді і спорту, культури, гласності, зв’язків з політичними партіями та громадськими організаціями; з питань медицини, охорони здоров’я, материнства, дитинства, сім`ї, молоді і спорту та соціального захисту населення. Надає їм методичну і практичну допомогу у підготовці і проведенні засідань, у розробці планів роботи, здійсненні контрольних функцій, реалізації рекомендацій і рішень.

Узагальнює досвід їх роботи, забезпечує гласність.

Організовує  контроль за виконанням рішень сесій районної ради з питань, віднесених до компетенції комісій.

13. Узагальнює  і  організовує  своєчасний  розгляд   пропозицій  і  зауважень, які  внесені депутатами на сесіях.

14. Забезпечує ведення  звітності  про  діяльність місцевих рад району, депутатів, зміни в складі  депутатів, постійних комісій.

 

ВІДДІЛ  ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

Відділ юридичного забезпечення та роботи зі зверненнями громадян районної ради є структурним підрозділом виконавчого апарату районної  ради,  який  повинен  забезпечувати дотримання  законності радою  в її діяльності та здійснювати роботу щодо розгляду звернень громадян.

Роботу відділу контролює і спрямовує керуючий  справами  виконавчого  апарату  районної ради.

Відділ:

1. Розглядає та візує  проекти рішень  районної  ради  та  розпорядження  голови  ради  щодо  відповідності їх діючому законодавству України, робить  висновки щодо  додержання законодавства з питань,  віднесених до компетенції районної  ради.

2. Консультує з правових питань депутатів районної ради, працівників виконавчого  апарату районної  ради.

3. Надає  методичну та правову  допомогу сільським головам, секретарям та працівникам  селищної, сільських рад, в тому числі і з питань управління  комунальною  власністю.

4. Здійснює облік та зберігання нормативно-правових актів,  що  надходять  до районної ради.

5. Організовує і проводить роботу, пов’язану  із підвищенням рівня правових знань  працівників  виконавчого  апарату районної ради, депутатів районної  ради, інформує про законодавство, роз’яснює  існуючу практику його застосування; дає консультації з правових питань.

6. Готує  пропозиції  про  внесення  змін або  скасування рішень ради та  розпоряджень голови ради, які  згідно з діючим законодавством  втратили чинність частково або повністю.

7. Здійснює  контроль за виконанням рішень районної ради, що відносяться до компетенції відділу.

8. Аналізує акти райдержадміністрації, підприємств,  установ та  організацій, які обмежують права  територіальних громад у сфері спільних  інтересів, а також  повноваження районної  ради, за рішенням ради готує матеріали  для  звернення до суду.

9.  Розглядає заяви і скарги громадян, готує  відповідні довідки, узагальнені дані. Надає допомогу загальному відділу та з питань діяльності органів місцевого самоврядування у розгляді звернень  державних, політичних  і  громадських організацій, заяви та скарги з питань компетенції  районної ради.

11. Сприяє  своєчасному  вжиттю  заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами   судових органів.

12. Забезпечує  правильне застосування норм  трудового, пенсійного, іншого  законодавства, що  зачіпають права  й законні інтереси працівників районної  ради, вносить пропозиції голові районної ради про поновлених порушених прав.

13.   Сприяє додержанню  законності  у реалізації прав трудового колективу під час  вирішення ним питань  службового характеру  і соціального  розвитку; готує колективний договір та подає його на  реєстрацію.

14.  Веде облік депутатських запитів та звернень,  контролює їх виконання.

15. Надає допомогу сільським радам у розробленні  календарних планів підготовки та проведення  виборів селищного, сільських голів та депутатів місцевих рад. Контролює   виконання цих заходів,  консультативно сприяє  виборчим комісіям  у здійсненні  ними своїх  повноважень.

16.  Координує   діяльність  постійних  комісій мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку, з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та соціального розвитку села, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та  інших комісій, які створює  районна  рада, надає  їм  методичну  і  практичну  допомогу  у  підготовці  і  проведенні  засідань, здійсненні  контрольних   функцій, реалізації рекомендацій і рішень.

Аналізує, узагальнює  і розповсюджує  досвід  їх  роботи,  забезпечує  гласність.

17. Забезпечує  дотримання діючого законодавства у діяльності районної ради, постійних комісій.

18.  Бере  участь у  підготовці, укладенні господарських договорів та контрактів.

19. Надає  методичну та консультативну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

20. Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням.

 

ВІДДІЛ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Відділ фінансово – господарського забезпечення є структурним підрозділом виконавчого апарату районної  ради.

Відділ :

1. Забезпечує  ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних засад.

2. Веде облік грошових коштів, матеріалів, малоцінних швидкозношуваних предметів, основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їх рухом.   Нараховує знос  основних засобів згідно з чинними нормами. Слідкує за дотримання норм витрат матеріалів  і терміном використання малоцінних швидкозношуваних предметів.

3. Здійснює  проведення в  установлені строки  інвентаризації  основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу районної ради,  проводить перевірку ефективності  його  використання.

4.  Забезпечує правильне нарахування  та своєчасне перерахування  податків та зборів, передбачених законодавством.

5. Здійснює  проведення  фінансових операцій, пов`язаних з використанням коштів,  виділених  для  функціонування  районної  ради  і виконавчого  апарату  та  позабюджетних  фондів.

6.  Веде облік розрахунків з підзвітними  особами, перевіряє правильність заповнення  авансових звітів і витрачання коштів за призначенням.

7.  Обліковує розрахунки з робітниками установи по всіх видах заробітної плати і грошової допомоги, складає розрахунково-платіжні відомості.

8.   Слідкує за дотриманням  лімітів затвердженого кошторису витрат районної ради.

9.  Готує проекти кошторису видатків на наступний рік і  подає фінансовому управлінню у встановлені терміни.

10.  Готує матеріали тендерної комісії, організовує її діяльність.

11. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності  та подання її в установлені строки  до відповідних органів.

12. Здійснює контроль за  раціональним та ефективним  використанням  матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

13.   Відповідає за забезпечення  виконавчого апарату канцелярськими товарами та іншим приладдям, необхідним для роботи.

14.  Контролює  своєчасність укладання  з працівниками договорів про повну матеріальну відповідальність.

15. Забезпечує правильне витрачання  грошових коштів відповідно до затверджених  кошторисів.

16.  Оформлює передплату  на періодичні видання.

17.  Контролює  надходження коштів  від оренди приміщень  районної ради.

18. Контролює технічний  стан  адмінбудівлі районної  ради,  організовує проведення поточного та капітального  ремонту.

20. Забезпечує функціонування та відповідає за технічний  стан  системи опалення,  засобів  зв`язку, водо- та енергопостачання  у  приміщенні  районної  ради.

21.  Забезпечує прибирання службових приміщень та прилеглої до адмінбудівлі території, підтримання належного санітарного стану.

22.  Забезпечує  збереження   майна, що знаходиться в адмінбудівлі, гаражах та на території.

23. Забезпечує  утримання автомобіля в належному технічному стані та його використання за призначенням.

24. Організовує  роботу з питань охорони праці та протипожежну  безпеку працівників районної ради, контролює  роботу сторожів та створює для них  належні  умови праці.

 

Інша мова