[metaslider id="473"]

Постійні комісії

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ІІ сесії районної ради

сьомого скликання

27 листопада 2015 року № 12

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії районної ради 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів на строк  повноважень ради у складі голови і членів комісії, для  вивчення, попереднього розгляду  і  підготовки  питань, які належать до її відання,  здійснення  контролю за виконанням рішень ради,  її  Президії.

За дорученням  керівництва районної ради та власної  ініціативи  комісії  також розглядають питання  щодо стану справ  у відповідних  галузях  народного  господарства і соціальної сфери.

1.2. У районній раді  утворюються  такі  постійні комісії:

1       мандатна, з питань  депутатської  діяльності, етики; законності та правопорядку;

2       з питань планування, бюджету і фінансів, економічного розвитку, підприємництва; обліку, управління та приватизації   комунального майна;

3       з питань освіти, молоді і спорту, культури, гласності, зв`язків з політичними  партіями  та  громадськими  організаціями;

4       з питань медицини,  охорони  здоров`я,  материнства,  дитинства, сім`ї   та  соціального  захисту  населення;

5       з питань агропромислового розвитку, земельних ресурсів і соціального розвитку села, екології, охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання  природних  ресурсів; торгівлі,  зв`язку,  транспорту,  будівництва  і  промисловості та житлово-комунального господарства.

1.3. Робота постійних комісій  районної ради  проводиться  у  відповідності  до планів, затверджених  районною радою.

1.4. Постійні комісії за дорученням ради, голови ради, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради; здійснюють контроль за  виконанням рішень ради та власних висновків і рекомендацій.

1.5. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ і організацій та їх філіалів і відділень  необхідні матеріали і документи.

1.6. Постійна комісія  для  вивчення питань,  розробки  проектів  рішення  ради  може  створювати  підготовчі  комісії  і  робочі  групи  з  числа  членів  комісії  із  залученням  представників  громадськості,  вчених,  фахівців. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею.

1.7.  Про роботу комісії її голова звітує перед радою.

1.8. Робота постійних комісій  районної  ради  висвітлюється  в  засобах  масової  інформації. На засідання  комісії можуть бути запрошені представники засобів масової інформації.

1.9. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

1.10. За результатами  розгляду питань комісія приймає  висновки  та рекомендації.

1.11. Рекомендації постійної комісії підлягають обов`язковому  розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом районної ради та цим Положенням з урахуванням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”.

 

ІІ. ГОЛОВА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІСІЇ

2.1. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії за сприяння виконавчого апарату районної ради:

 •  скликає і веде засідання комісії;
 • забезпечує складання плану роботи комісії;
 • організовує повідомлення членів комісії про проведення засідання  та його порядок денний;
 • запрошує  в разі необхідності фахівців для участі  в роботі комісії;
 • підписує висновки та рекомендації, прийняті комісією, та протоколи засідань;
 • дає доручення членам комісії;
 • представляє комісію у відносинах з іншими органами, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та  організаціями, а також громадянами;
 • організовує  роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії;
 • організовує підготовку звіту про роботу комісії;
 • доповідає районній раді про роботу комісії;
 • веде прийом  громадян за дорученням голови районної ради відповідно до встановленого графіка.

2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

 

ІІІ. СЕКРЕТАР КОМІСІЇ

3.1. Секретар комісії за сприяння виконавчого апарату районної ради:

 • бере участь у складанні плану роботи комісії;
 • підписує протоколи засідань;
 • організовує  підготовку засідань комісії, явку їх учасників та надання їм необхідних матеріалів;
 • веде облік засідань комісії та присутніх на засіданнях;
 • контролює виконання висновків та рекомендацій постійної комісії;
 • контролює виконання плану роботи комісії;
 • бере участь у підготовці письмових звітів  про роботу комісії.

 

ІV. ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

4.1. Члени комісії мають рівні права та обов`язки.

4.2. Члени постійної комісії мають право:

 • вносити  пропозиції про розгляд  на засіданнях комісії будь-якого питання, що належить до її відання;
 • брати участь  у обговоренні та прийнятті висновків та рекомендацій. Пропозиція члена комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні комісії;
 • викладати у письмовій формі свою окрему думку  як додаток до рекомендації чи висновку комісії;
 • брати участь у підготовці проектів рішень районної ради.

4.3. Члени комісії зобов`язані:

 • брати участь у роботі комісії та бути присутніми на їх засіданнях. У разі неможливості  бути присутніми на засіданні вони зобов`язані  завчасно повідомити про це голову комісії (письмово, усно, по телефону);
 • дотримуватися порядку на засіданні комісії;
 • виконувати доручення голови комісії та доручення, передбачені висновками та рекомендаціями.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ

5.1.  Засідання  постійної комісії  районної ради  скликається  в  міру  необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів  від  загального   складу  комісії.

5.2. Засідання  комісій   проводяться  відповідно до графіка, який  складається    виконавчим апаратом   районної ради та затверджується головою районної ради.

5.3. Порядок  денний  засідання  комісії  розробляється  її  головою.

5.4. Додатково до порядку денного засідання можуть бути включені питання, що не потребують попередньої підготовки, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх на засіданні членів комісії.

5.5. Постійна комісія може  проводити  спільні  засідання  з  іншими  постійними  комісіями  районної ради.

5.6.  У роботі постійних комісій  беруть  участь  запрошені: голова та заступник голови районної ради, заступники голови райдержадміністрації, керівники її  відділів,  управлінь, підприємств  та  організацій  району, об`єднань громадян, а також їх посадові і службові особи з  правом  дорадчого  голосу.

5.7. Засідання постійної комісії проводяться відкрито і гласно.

5.8. Голосування  на засіданні комісії здійснюється членами комісії особисто і відкрито.

5.9. Висновки і рекомендації постійної комісії  приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються  головою комісії. У випадку, якщо голоси членів комісії розподілилися порівну, право вирішального голосу має голова комісії.

5.10.  Спільні засідання комісій скликаються за ініціативою відповідних комісій або за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

5.11.  Спільні засідання веде  один із голів комісій за взаємною згодою.

VІ. ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ  ТА ПРОТОКОЛ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

6.1. На кожному  засіданні постійної комісії ведеться протокол засідання.

6.2. У протоколі засідання зазначаються:

 • номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;
 • прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх членів комісії , список запрошених осіб;
 • порядок денний засідання;
 • розглянуті питання порядку денного, список членів комісії та запрошених осіб, які виступили на засіданні;
 • назви документів, розглянутих на засіданні;
 • результати голосування з питань порядку денного;
 • прийняті висновки, ухвалені рекомендації.

6.3 До протоколу додаються матеріали, що розглядалися під час заслуховування кожного питання, і викладена в письмовій формі окрема думка членів комісії, які голосували “проти” або утрималися від голосування, якщо вона була надана в письмовій формі членом комісії.

6.4. У висновках і рекомендаціях постійної комісії зазначаються питання, з яких вони прийняті, дата  розгляду і номер протоколу.

6.5. Висновки постійної комісії враховуються при ухваленні рішення сесії.

6.6. Рекомендації постійної комісії повинні містити конкретні пропозиції з питання, що розглядалося.

6.7. Рекомендації  надсилаються до відповідних органів, підприємств, установ, організацій  і посадових осіб, які  у встановлений комісією термін повідомляють про результати розгляду  і вжиті заходи .

6.8. Висновки і рекомендації постійної комісії підписуються головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії .

6.9. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, протоколи таких засідань підписуються головами відповідних комісій.

VІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНА   СПРЯМОВАНІСТЬ  

ПОСТІЙНИХ  КОМІСІЙ РАЙОННОЇ  РАДИ        

7.1.  Постійна комісія  мандатна,  з  питань депутатської  діяльності,

 етики;  законності  і  правопорядку:

                      

     Вивчає, попередньо розглядає, готує  проекти рішень і контролює питання з:

–         депутатської діяльності та етики;

–         законності,  правопорядку і боротьби зі злочинністю.

Основними напрямами роботи комісії є:

– розроблення для розгляду радою, вивчення і підготовка питання   депутатської діяльності та етики, пропозицій щодо стану  законності, прав громадян, правопорядку та боротьби зі злочинністю;

– розроблення за дорученням ради або з власної ініціативи проектів рішень районної ради і пропозицій з питань, які належать до компетенції комісії, підготовка  і подання висновків з питань, переданих комісії на розгляд;

–  контроль в межах повноважень ради  за додержанням  законодавства України;

– участь у розробці заходів щодо реалізації доручень виборців, пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради, сприяння в організації і перевірці їх виконання;

– внесення радою пропозицій на попереднє обговорення трудових колективів, громадських організацій і громадян найважливіших питань районного значення, які вносяться на розгляд ради;

– підготовка  висновків щодо  звільнення  депутата  районної  ради  або  переведення  в  порядку  дисциплінарного  стягнення  на нижче  оплачувану  роботу   за  ініціативою  адміністрації /власника/  підприємства,  установи.  організації,  навчального  закладу;

– попередній  розгляд висновків  щодо  проектів  соціальних  програм  або  окремих її розділів,  які  стосуються  питань  законності  і  правопорядку;

– підготовка  висновків  про відкликання  депутата,  про дострокове   припинення  повноважень  депутата;

– здійснення  контролю   за виконанням   рішень  ради,  її президії  з  питань,  що

належать  до  компетенції  комісії;

– контроль за здійсненням райдержадміністрацією делегованих їй районною радою повноважень, що належать до компетенції комісії.

7.2. Постійна  комісія  з  питань планування,  бюджету

і фінансів,   економічного розвитку,   підприємництва;

обліку,  управління та приватизації  комунального майна

      Вивчає, попередньо розглядає, готує проекти рішень         ради і контролює питання щодо соціально-економічного і культурного  розвитку району та щодо його фінансового забезпечення, обліку, управління та приватизації комунального майна.

Основними напрямами роботи  комісії є:

–  розгляд та внесення на розгляд сесії ради проекту програми економічного, соціального та культурного розвитку  району, цільових програм з інших питань самоврядування;

–  розгляд  проекту районного  бюджету, внесення до нього пропозицій і зауважень, здійснення контролю за їх виконанням;

–  розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до спільної власності територіальних громад району, з внесенням  до них пропозицій і зауважень, здійснення контролю за їх виконанням;

– здійснення контролю за дотриманням установленого  порядку фінансування  видатків з районного бюджету, за виконанням бюджету і цільовим використанням  бюджетних коштів;

– здійснення контролю за виконанням програми економічного, соціального  та культурного розвитку району, інших цільових програм;

– попередній  розгляд  питання  розподілу  переданих  з  державного  бюджету коштів  у  вигляді   дотацій,  субвенцій  бюджетним  організаціям;

– розгляд  питання  та  внесення  пропозицій  про використання резервного  фонду  районного  бюджету;

– розгляд  звернень,  пропозицій,  заяв і скарг з питань, що належать до відання комісії;

– вивчення  за  дорученням  голови  або  заступника  голови  ради  діяльності підзвітних раді органів, а також питань, віднесених до відання ради, райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб;

– одержання  від  керівників  підприємств,  організацій  і  установ, що належать до  спільної власності територіальних  громад  району або  фінансуються з районного  бюджету,  необхідних  матеріалів  і  документів та  інформацій,  які  забезпечують  контроль  за  надходженням,  розподілом і використанням  коштів районного  бюджету;

– попередній розгляд питання структури та чисельності виконавчого апарату ради, установ, організацій комунальної форми власності, що фінансуються з районного бюджету;

– попередній розгляд  питань про надання згоди на передачу  об`єктів з державної чи комунальної власності у спільну власність територіальних громад району та прийняття  рішень про передачу об`єктів спільної власності у державну чи комунальну власність;

– облік майна  та  розгляд питання щодо управління об’єктами  спільної   власності  територіальних  громад району;

– попередній  розгляд   пропозицій  щодо  створення,  реорганізації  та ліквідації  підприємств  спільної  власності  територіальних  громад району;

– розгляд  питання  щодо надання в  оренду  цілісних  майнових  комплексів;

– розгляд  за  дорученням  відповідних  рад питання  про передачу   під  заставу,  придбання  та вилучення  майна  об’єктів  спільної  власності  територіальних  громад району;

– здійснення  повноважень  по  управлінню акціями,  частками  господарських  товариств,  що  перебувають  у  спільній  власності  територіальних громад району;

– розгляд  проекту програми  приватизації   об’єктів   спільної  власності  територіальних  громад району,  звіту про виконання  програми;

– заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ, організацій комунальної власності району;

– виступ на сесії районної ради  з доповідями і співдоповідями.

7.3. Постійна комісія з питань освіти, молоді і спорту, культури, гласності,

зв’язків з політичними партіями та  громадськими організаціями

      Вивчає, попередньо розглядає, готує проекти рішень ради  і контролює питання освіти, молоді і спорту, культури, гласності, зв`язків з політичними партіями та громадськими організаціями.

Основними напрямами роботи комісії є:

– попередній  розгляд за дорученням  ради  або  власною ініціативою  проектів соціальних  програм   щодо  питань  освіти, молоді і спорту, культури, вивчення  звітів  про хід  їх виконання;

– вивчення  і  підготовка питань  про  стан  справ  у  галузі  освіти, молоді і спорту, культури,   засобів  масової  інформації, зв’язків  з політичними партіями та громадськими організаціями;

– готує висновки і рекомендації, проекти рішення, що належать до її компетенції;

– здійснення  контролю за  виконанням  рішень ради,  її президії  з  питань,  що належать до компетенції комісії;

– контролює  здійснення райдержадміністрацією делегованих їй районною радою повноважень, що належать до компетенції комісії.

7.4. Постійна комісія  з  питань медицини, охорони

здоров’я, материнства, дитинства, сім`ї та соціального  захисту  населення

         Вивчає, попередньо розглядає, готує проекти рішень ради  і контролює питання медицини, охорони здоров’я, материнства, дитинства, сім`ї та соціального  захисту  населення.

Основними напрямами роботи комісії є:

– попередній  розгляд  за дорученням ради  або за власною  ініціативою  проектів  соціальних програм  щодо  питань  медицини,  охорони здоров’я, материнства, дитинства, сім`ї та соціального захисту населення,  вивчення   звітів  про виконання програм з  цих  питань;

– вивчення  і підготовка  питань  про стан  справ  в  медицині, охороні здоров’я,  материнства, дитинства,  сім`ї, соціального захисту населення;

– готує висновки і рекомендації, проекти рішень з питань, що належать до її компетенції;

– здійснює  контроль  за  виконанням  рішень ради, її президії  з  питань   що належать до компетенції комісії;

– контролює здійснення райдержадміністрацією делегованих їй районною радою повноважень, що належить до компетенції комісії.

7.5. Постійна комісія  з  питань  агропромислового розвитку,

земельних  ресурсів і соціального  розвитку  села,  екології,

охорони  навколишнього природного середовища та раціонального

використання природних  ресурсів; торгівлі,  зв`язку, транспорту,

будівництва і промисловості та житлово-комунального господарства

 

Вивчає, попередньо розглядає, готує проекти  рішень ради і контролює питання з регулювання  земельних відносин, агропромислового розвитку, екології, промисловості, торгівлі, транспорту, зв`язку, будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури.

Основними напрямами роботи  комісії є:

–  попередній розгляд  питань регулювання земельних відносин;

–  розгляд  за  дорученням ради  або  за  власною  ініціативою  проектів  програм  щодо  розвитку  в  районі  агропромислового  комплексу,  земельної  реформи,  соціального  розвитку  села,  житлово-комунального господарства, звітів про виконання  цих  програм;

– вивчення  і  підготовка питань про стан  та  розвиток  агропромислового  комплексу,   ефективного  використання  землі,  соціального  розвитку  села;

–   розроблення  проектів  рішень  ради   та підготовка  висновків та рекомендацій з  цих  питань;

– розгляд  питання  забезпечення   реалізації  екологічної  політики;

–  попередній розгляд питань про  організацію територій і об’єктів  природно-заповідного фонду  районного значення та інших територій,  що підлягають особливій  охороні, надання рекомендацій щодо  внесення пропозицій до відповідних  державних органів  про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову  цінність, пам`ятками  історії або культури,  які  охороняються законом;

– попередній розгляд, з урахуванням  екологічних  вимог, проектів  планування і забудови  населених  пунктів,  їх  генеральних  планів  та схем  промислових  вузлів;

– розгляд проектів  районних екологічних  програм;

– розгляд питань, що стосуються житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури;

– здійснення  контролю за виконанням   рішень ради, її президії  з  питань,  що належать до  компетенції  комісії.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                           Т.М. Альохіна

 

        Перелік постійних комісій

районної ради сьомого скликання

 

Мандатна,  з питань депутатської діяльності, етики; законності та правопорядку:

 

Голова:    

1.  Мезенцев Володимир Якович  –  голова комісії

2.  Москаленко Микола Вікторович   –  заступник голови комісії

3.  Здановський Олександр Володимирович  –  секретар комісії

 

      Члени комісії:      

1.  Шмигирівський Павло  Миколайович

 

З питань планування, бюджету і фінансів, економічного розвитку,  підприємництва; обліку, управління  та приватизації  комунального майна:

 

Голова:             

1.  Дудка Василь Анатолійович  –  голова комісії

2.  Толкачов Віктор Данилович   –  заступник голови комісії

3.   Кравчишин Микола Володимирович  –  секретар комісії

 

Члени комісії:  

1.  Чміль  Василь  Федорович

2.  Коробков Олександр  Іванович

3.  Кирилін Олег  Никифорович

 

З питань освіти, молоді і спорту, культури, гласності,   зв’язків з  політичними  партіями  та  громадськими організаціями:

 

Голова:             

1.  Копенко Віта Анатоліївна   –  голова комісії

2.  Вязова Наталія  Дмитрівна   –  заступник голови комісії

3.  Сахно Лариса Іванівна   –  секретар комісії

 

Члени комісії:  

1.  Здоровець Наталія Олександрівна

2.  Сизова Ольга Іванівна

З  питань  медицини, охорони здоров’я, материнства, дитинства, сім’ї та соціального  захисту  населення:

Голова:    

1.  Зозуля Володимир Миколайович  –  голова комісії

2.  Жданова Наталія Володимирівна   –  заступник голови комісії

3.  Холодна Валентина  Іванівна   –  секретар комісії

 

Члени комісії:

1.  Немикін Олександр  Васильович

 

З питань  агропромислового розвитку, земельних ресурсів і соціального розвитку села, екології, охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів; торгівлі, транспорту, зв’язку, будівництва і промисловості та житлово-комунального господарства:

 

Голова:             

1.  Степанов Андрій Вячеславович  –  голова комісії

2.  Цесельський Анатолій Анатолійович  –  заступник голови комісії

3.  Галушка  Юрій  Омелянович  –  секретар комісії

 

Члени комісії:  

1. Тушевський Анатолій  Павлович

2.  Ткачов  Геннадій  Павлович

Інша мова