[metaslider id="473"]

Правила внутрішнього трудового розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Колективним Договором

Нижньосірогозької районної ради

Херсонської області на 2011 рік

(протокол загальних зборів

трудового колективу районної

ради № 3 від 01.06.2010 року)

 

РОЗПОРЯДОК  РОБОТИ

працівників районної ради 

 

понеділок – четвер –    8.00  –  17.15   

п’ятниця –  8.00  –  16.00

обідня перерва  –  12.00  –  13.00  

вихідні дні    –  субота, неділя

 

Правила

внутрішнього   трудового   розпорядку

працівників районної ради

(додаток №1 до колективного договору)

І. Загальні  положення

1.1.  Відповідно до Конституції  України  кожен громадянин  України  має  право  на  працю,  що  включає  можливість  заробити  собі на життя працею, яку він  обирає  або на  яку  вільно погоджується.

1.2. Правила внутрішнього  трудового  розпорядку  мають  сприяти  вихованню  працівників  у  дусі  сумлінного  ставлення  до  праці, подальшого  зміцнення  трудової дисципліни, раціонального використання робочого  часу, а також  досягнення  високої  якості  виконуваних  робіт.

1.3. Ці правила поширюються  на  всіх  працівників  районної  ради.

1.4. Питання,  пов`язані  із  застосуванням  Правил   внутрішнього  трудового  розпорядку,  вирішуються  адміністрацією  установи  у  межах  наданих їм прав, а у випадках,  передбачених  діючим  законодавством, спільно або за погодженням з комітетом  профспілки, трудовим колективом.

ІІ. Порядок прийому та звільнення працівників

2.1. Кожен громадянин реалізує  право  на  працю  шляхом  укладення  трудового  договору.

2.2. При прийнятті на роботу кожен громадянин  зобов`язаний   надати:

2.2.1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, також документ про освіту, про стан здоров`я, інші документи.

Для  забезпечення  введення до сплати внесків у Пенсійний Фонд  працівники  подають копію  довідки  про присвоєння  ідентифікаційного   податкового  номера.

2.2.2. Забороняється  вимагати від осіб, які  влаштовуються на роботу, відомості про їх  партійну та національну належність, походження, прописку, документи, подання  яких не передбачено  законодавством.

2.2.3. Прийняття на роботу посадових осіб  проводиться на  конкурсній  основі.

2.2.4. Прийняття на роботу, переведення, звільнення з посади  оформляється  розпорядженням голови  районної  ради.  У  розпорядженні  повинно  бути  зазначено  найменування  посади  відповідно до штатного  розпису.

2.3. При прийнятті на роботу або при переведенні в установленому  порядку  на  іншу  роботу  адміністрація  зобов`язана:

2.3.1. Роз`яснити  працівникові його  права та обов’язки, а також ознайомити  його  під  розписку про умови праці.

2.3.2. Ознайомити працівників з Правилами внутрішнього трудового розпорядку  та  колективним  договором, посадовими повноваженнями чи функціональними обов’язками,  визначити працівникові  робоче місце.

2.3.3. Проінструктувати  працівників з питань охорони  праці  і  пожежної  безпеки.

2.4. Припинення  трудового  договору   може  бути здійснено  лише на підставах,  передбачених  чинним  законодавством. Працівники мають право  розірвати  трудовий  договір,  укладений  на невизначений строк, попередивши про це  адміністрацію письмово за два тижні.

У разі  припинення  трудового договору з поважних  причин, передбачених  законодавством, керівник повинен розірвати  трудовий договір у строки,  які  просить  працівник.

Якщо працівник після  закінчення строку  попередження  про  звільнення  не  залишив  роботи і не вимагає  розірвання  трудового  договору, адміністрація не в праві  звільнити його за  раніше  поданою  заявою.

2.5. Припинення  трудового  договору  оформляється  розпорядженням  голови  районної ради.

2.6. Припинення  трудового договору  можливе при виявленні  невідповідності  працівника  посаді  або виконуваній роботі  внаслідок  недостатньої  кваліфікації  або стану  здоров`я, які  перешкоджають  продовженню  даної  роботи.

2.7. Припинення трудового договору можливе через систематичне невиконання  працівником  без  поважних  причин  обов`язків, покладених на  нього  трудовим  договором,   або правил  внутрішнього  розпорядку, якщо до працівників  раніше, хоча б одноразово впродовж  року  застосовувались  заходи  адміністративного  стягнення, а також інших  порушень  чинного  законодавства.

2.8. Причина звільнення повинна бути зазначена в точній відповідності з формулюванням діючого трудового законодавства із посиланням на статтю Кодексу законів про працю України.

2.9. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.10. Днем звільнення вважається останній день роботи.

2.11. У день звільнення  працівника  адміністрація  зобов`язана  видати   трудову  книжку  із  внесенням  до неї  записів та зробити остаточний   фінансовий  розрахунок.

ІІІ. Основні обов`язки працівників:

Працівники районної ради зобов`язані:

3.1. Працювати чесно та сумлінно, додержуватись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження керівництва районної ради та обов`язки, визначені посадовими повноваженнями та функціональними обов`язками.

3.2. Постійно вдосконалювати організацію праці, підвищувати  свій професійний рівень і ділову кваліфікацію.

3.3. Додержуватись вимог з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної охорони.

3.4. Вживати заходів щодо термінового усунення  причин і умов, які перешкоджають нормальній роботі, інформувати про це керівництво районної ради.

3.5. Утримувати своє робоче місце у чистоті і порядку, не палити в службових приміщеннях.

3.6. Ефективно використовувати обчислювальну техніку та іншу оргтехніку, бережливо ставитись до майна, економічно і раціонально витрачати  матеріали, електроенергію та інші  матеріальні ресурси.

3.7.  Уважно ставитись до колег по роботі, сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату  у колективі районної ради.

ІУ. Основні права  працівників:

   Працівники мають право на:

4.1.  Отримання заробітної плати залежно від посади.

4.2. Просування по службі  відповідно до чинного законодавства з урахуванням  кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов`язків.

4.3.  Здорові, безпечні та належні умови праці.

4.4.  Соціальний та правовий захист відповідно до чинного законодавства.

4.5. Захист  своїх законних прав та інтересів у порядку, передбаченому чинним   законодавством.

У. Основні   обов’язки керівництва: 

   Керівництво районної ради зобов`язане:

5.1. Правильно організовувати працю, закріпити за кожним працівником   робоче місце, створити здорові та безпечні умови праці.

5.2. Забезпечувати працівників обчислювальною та іншою оргтехнікою, необхідними для роботи матеріалами та приладами.

5.3. Створювати умови для зацікавленості  працівників  у результатах їх особистої праці, видавати заробітну плату  в установлені строки.

5.4. Постійно здійснювати організаторську та виховну роботу,  направлену на зміцнення  трудової та виконавчої дисципліни.

5.5.  Неухильно дотримуватись законодавства про працю і правил охорони праці, вживати  заходів своєчасного усунення  причин і умов, що перешкоджають  нормальній роботі  працівників.

5.6.   Забезпечувати належні умови для ефективної праці, систематичного підвищення  кваліфікації працівників.

5.7.  Уважно   ставитись до потреб  і запитів  працівників, надавати їм в установленому порядку  матеріальну допомогу.

5.8.  Затвердити посадові повноваження, функціональні обов’язки на кожну посаду за штатним розписом. 

УІ. Робочий час та його використання:

6.1. Тривалість  робочого часу для працівників районної ради встановлено 40 годин на  тиждень. Режим  роботи   встановлено такий:

Початок роботи                               – 8.00

Перерва на обід                              – 12.00 -13.00

Закінчення  роботи                          – 17.15

Закінчення  роботи у п`ятницю     – 16.00

Вихідні дні                                      – субота, неділя.

Для  сторожів графік роботи  позмінний (доба чергування  через дві доби відпочинку).

6.2.  Напередодні святкових днів  тривалість роботи скорочується на одну годину.

6.3. Забороняється в робочий час відволікати працівників  від їх безпосередньої роботи для виконання доручень, які не пов`язані з основною роботою працівників та  діяльністю районної ради.

6.4. Залишення працівником робочого місця без дозволу безпосереднього керівника не допускається.

6.5. Працівника, який з’явився на роботі у нетверезому стані, адміністрація  не допускає до роботи в даний робочий день і цей день  вважається прогулом.

6.6. Відпустки працівникам надаються відповідно до чинного законодавства.  Черговість надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією за погодженням з профспілковим комітетом (графік відпусток додається).

VIІ. Заохочення за успіхи в роботі

7.1. За сумлінне  виконання   трудових   обов’язків,   тривалу   і бездоганну роботу,  новаторство  в  праці  і  за інші досягнення в роботі застосовуються заохочення:

а) винесення подяки;

б) видача премії;

в) нагородження почесною грамотою.

VІII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

   8.1.  Порушення трудової  дисципліни  або  невиконання чи неналежне виконання з  вини  працівника   покладених   на   нього   трудових обов’язків тягне за собою накладення дисциплінарного стягнення.  За порушення трудової  дисципліни  до  працівника  може  бути застосований лише один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

8.2. Стягнення застосовується  адміністрацією   безпосередньо   за виявленням проступку,  але  не  пізніше  одного  місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу  звільнення  працівника  від  роботи  у зв’язку з  тимчасовою  непрацездатністю  або  перебування  його  у відпустці.

8.3. Дисциплінарне стягнення  не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

8.4. При накладенні      дисциплінарного     стягнення     повинні враховуватись тяжкість вчиненого проступку і заподіяна ним  шкода, обставини, за   яких  вчинено  проступок  і  попередня  робота  та поведінка працівника.

8.5.  Дисциплінарне стягнення    оголошується    в   розпорядженні і  повідомляється  працівнику  під  розписку.   Розпорядження доводиться до відома працівників районної ради.

8.6. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому  дисциплінарному  стягненню,  то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

8.7. Якщо працівник   не   допускав   нового   порушення  трудової дисципліни і до того ж проявив себе  як  сумлінний  працівник,  то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

8.8.  Протягом строку дисциплінарного стягнення  заходи  заохочення до працівника не застосовуються.

8.9. До посадових осіб,   крім   дисциплінарних   стягнень, передбачених чинним  законодавством  про  працю  України,  можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

– попередження про неповну службову відповідність;

– затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або  у призначенні на вищу посаду.

8.10. Правила внутрішнього  трудового  розпорядку  вивішуються   на видних місцях.

 

Інша мова