[metaslider id="473"]

Регламент роботи районної ради

НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА  РАЙОННА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

VІ сесії районної ради сьомого скликання

22 березня 2016 року                           № 72

Про  внесення змін  та доповнень

до Регламенту роботи районної ради

сьомого скликання

Відповідно до Закону України „Про внесення зміни до статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” щодо поіменних голосувань”, Закону України „Про доступ до публічної інформації”, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради мандатної, з питань депутатської діяльності, етики; законності та правопорядку,  керуючись статтею 43  Закону  України  „Про  місцеве самоврядування  в  Україні”, районна  рада

вирішила:

1. Внести зміни до Регламенту роботи районної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням ІІ сесії районної ради сьомого скликання від 27 листопада 2015 року № 11, а саме :

1.1. Розділ VІІІ  викласти у редакції, що додається.

1.2. Пункт 3.14 розділу ІІІ доповнити другим абзацом  такого змісту:

„Стислі протоколи пленарних засідань підлягають оприлюдненню не пізніше п’яти робочих днів, а повні протоколи – не пізніше 20 робочих днів з дати проведення пленарного засідання”.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради мандатну, з питань депутатської діяльності, етики; законності та правопорядку.

Голова районної ради                                                                            І.Г.Яців

 

 

Додаток

до рішення VІ сесії районної ради

сьомого скликання

22 березня 2016 року № 72

 

Зміни до Регламенту роботи

районної ради сьомого скликання

VШ. ВИДИ ГОЛОСУВАННЯ І ПРОЦЕДУРИ  ПРИЙНЯТТЯ

РІШЕНЬ РАЙОННОЇ РАДИ

 

8.1. Рішення ради  приймаються на її пленарному засіданні після обговорення  питання більшістю депутатів від загального складу ради.

8.2. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56  Закону України „Про місцеве самоврядування”, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. Для цього складається список депутатів, в якому зазначається прізвище, ім`я, по батькові депутатів. Проти кожного прізвища депутатів визначається місце для відмітки результатів голосування по кожному питанню порядку денного сесії.

8.3. Процедура для прийняття рішення ради включає в себе доповідь  /інформацію, повідомлення/; питання і відповіді на них, дебати, заключний виступ доповідача, формулювання рішення та його альтернатив, які вносяться на голосування по кожній альтернативі.

Якщо  пропозиція  головуючого  на сесії або іншого  депутата по цій  процедурі не викликає заперечень, голосування може не проводитись.

8.4. При  проведенні  відкритого поіменного голосування підрахунок голосів доручається  лічильній групі депутатів, склад якої визначається сесією.

8.5. Перед початком  відкритого поіменного голосування головуючий вказує кількість  пропозицій, узагальнює чи уточнює формулювання, нагадує, якою більшістю голосів  депутатів може бути прийняте рішення.

Голосування  проводиться шляхом підняття руки або посвідчення для голосування.

8.6. Таємне голосування в обов`язковому порядку  проводиться у випадках:

 • обрання та звільнення  з посади голови ради;
 • обрання та звільнення з посади заступника голови ради;
 • внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації;
 • прийняття рішення  про  недовіру  голові  районної  державної адміністрації.

Також таємне голосування  проводиться  на вимогу не менш як 1/3 депутатів від загального складу ради, постійної комісії, голови районної ради.

Для  проведення таємного голосування і визначення його результатів сесія відкритим голосуванням обирає лічильну комісію.

Член лічильної комісії, чия кандидатура обговорюється, не бере участі в підрахунку голосів з даного питання.

Лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії. Час і місце голосування, порядок  його  проведення, форма бюлетенів встановлюється лічильною  комісією.

Бюлетені для таємного голосування видають члени лічильної комісії у відповідності зі списками депутатів за пред`явленням  посвідчення.

Результати таємного голосування оформляються протоколами лічильної комісії, які підлягають затвердженню на сесії відкритим голосуванням.

8.7. Після підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

8.8. В усіх голосуваннях депутат  зобов`язаний здійснити своє  право  на голосування.Депутати, відсутні під час голосування, не мають права подати свій голос пізніше.

8.9. Повторне голосування проводиться у випадках  виявлення  помилок при підрахунку голосів і за рішенням сесії.

8.10. Кожна поправка, доповнення, зміни,  пропозиції,  обговорюються  і виносяться на голосування  окремо, якщо на цьому наполягає депутат.

8.11. Після оголошення результатів  голосування, слово для обговорення не надається, за винятком  пропозицій про порядок  проведення даного голосування.

8.12. З метою уникнення конфлікту інтересів депутат районної ради не приймає участі у голосуванні щодо тих питань, які стосуються його (або членів його сім’ї ) інтересів.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                    Т.М. Альохіна

            

            Затверджено рішенням ІІ сесії

районної ради сьомого скликання

             27 листопада 2015 року №11

 

Р Е Д Н А М Е Н Т

роботи  районної ради сьомого скликання

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.  Формування, діяльність,  компетенція  і  функції  районної ради,  як  органу  самоврядування,  що  представляє  спільні  інтереси  територіальних  громад сіл, селищ,  визначається  Конституцією  України,  Законом  України „Про місцеве самоврядування  в Україні”,  Законом  України  „Про статус депутатів місцевих рад”,  іншими  законодавчими  актами  вищих  державних  органів, цим Регламентом.

Загальний склад Нижньосірогозької  районної ради  становить 26 депутатів.

Районна рада має статус юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки, печатку, штамп та є неприбутковою установою.

 

1.2. Діяльність  районної ради, її  органів,  обраних  посадових  осіб  основана на вирішенні  питань  на  принципах  колективного,  вільного  обговорення,  а  також  законності, гласності, відповідальності,  підзвітності перед радою, широкому залученні  громадян  до  управління  справами,  постійному  визначенні  громадської  думки.

 

1.3. Депутату  районної ради  забезпечуються  умови  для  повної  і  ефективної  реалізації  його  прав і обов`язків,    визначених  Конституцією  України,  Законами  України  „Про  місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів  місцевих  рад”, цим Регламентом.

Депутат ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосування за виборчими списками від організацій політичних партій (виборчих блоків) у багатомандатному виборчому окрузі.

Повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною виборчою комісією в день відкриття першої сесії районної ради і закінчуються в день відкриття першої сесії районної ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної ради.

 

1.4. Виконавчий   апарат  районної ради  забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законами.

Виконавчий  апарат  ради здійснює організаційне,  правове, інформаційне,   аналітичне,   матеріально-технічне    забезпечення діяльності   ради,   її   органів,  депутатів,  сприяє  здійсненню відповідною  радою  взаємодії   і   зв’язків   з   територіальними громадами,   місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами  та посадовими особами місцевого самоврядування.

Виконавчий апарат ради утворюється відповідною радою. Його структура, чисельність та витрати на  утримання встановлюються радою за поданням її голови.

Виконавчий   апарат   ради   за   посадою   очолює  голова районної ради.

Перевибори голови районної ради, зміна керівників районної ради не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату районної ради, звільнення обслуговуючого персоналу.

 

1.5. На будівлі районної ради  постійно встановлюється Державний Прапор України. У залі пленарних засідань встановлюється Державний Прапор України та Прапор Нижньосірогозького району, а також малий Державний Герб України, Герб району та бренд району.

 

ІІ. ПОРЯДОК  ФОРМУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ

ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ РАЙОННОЇ РАДИ

 

2.1.  Районна  рада  на сесії  обирає   керівних  осіб ради:

 • голову  ради;
 • заступника голови ради;

утворює  такі  основні  органи:

 • президію ради;
 • постійні комісії ради; їх голів;
 • депутатські групи, депутатські фракції;

та затверджує за поданням голови районної ради структуру, чисельність виконавчого апарату ради та витрати на його утримання.

 

2.2. Формування, діяльність,  компетенція і функції обраних керівних осіб та основних органів районної ради  визначаються  Конституцією  України,  Законом  України „Про місцеве  самоврядування  в  Україні”, Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування”,  Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”,  положеннями  про виконавчий  апарат  районної  ради,  постійні  комісії,  президію  ради,  іншими  законодавчими  актами.

ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ

2.3. Голова районної ради  обирається   радою  шляхом   таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

Рішення про обрання голови районної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

 

2.4. Голова  ради  здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання,  крім  випадків, передбачених  частинами  2.6 та 2.7 цього підрозділу.  Голова ради  вважається  звільненим  з  посади  з  дня   припинення   ним депутатських повноважень або повноважень голови.

 

2.5. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

2.6. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради. Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

Рішення про дострокове припинення повноважень голови районної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

 

2.7. Повноваження голови районної ради  також  вважаються  достроково  припиненими  без   припинення повноважень депутата ради у разі звернення  з  особистою  заявою  до  відповідної  ради про складення ним повноважень голови ради, а також у інших, передбачених законами України, випадках.

Зазначені повноваження голови районної ради припиняються,  а особа звільняється з посади голови  ради  з  дня  прийняття   радою рішення,  яким береться до відома зазначений факт.

 

2.8. У випадках, коли повноваження голови ради припиняються з зв’язку із набранням чинності обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

 

2.9. Щорічно голова районної ради звітує перед радою про свою діяльність. Конкретна дата звіту голови районної ради перед радою визначається відповідно до переліку питань для розгляду на сесіях ради на поточний рік.

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙОНННОЇ РАДИ

 

2.10. Заступник голови районної ради обирається районною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів  цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження  до  припинення  ним   повноважень   депутата   ради відповідного  скликання,  крім випадків дострокового припинення його повноважень  у  порядку,  встановленому   частинами   2.11   та 2.12 цього підрозділу.

Рішення про обрання заступника голови районної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

 

2.11. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути  достроково  припинені  без  припинення  повноважень депутата  ради за  рішенням  районної   ради,  що  приймається шляхом таємного голосування.  Питання про дострокове припинення його повноважень може бути  внесено  на  розгляд    ради  на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

Рішення про дострокове припинення повноважень заступника голови районної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

 

2.12.    Повноваження заступника голови районної ради можуть також  бути  достроково  припинені  без   припинення   повноважень депутата районної ради у  разі звернення  з  особистою  заявою  до  районної  ради про складення ним повноважень заступника голови ради, а також у інших, передбачених законами України, випадках.

Зазначені повноваження заступника голови районної ради припиняються з дня прийняття районною  радою рішення,  яким береться до відома зазначений факт.

 

2.13. У випадках,  передбачених частинами 2.11  та  2.12 цього  підрозділу,  відповідна  особа  звільняється з посади заступника голови районної ради з дня припинення її повноважень.

 

2.14. У випадках, коли повноваження заступника голови ради припиняються з зв’язку із набранням чинності обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

 

2.15. Заступник голови районної ради  здійснює  повноваження  голови районної ради за  відсутності  голови  районної ради  на  підставі  його розпорядження,  а також у разі неможливості виконання головою районної ради своїх обов’язків з інших причин.

 

2.16. Заступник голови районної ради працює  у раді на постійній  основі.  На  нього поширюються  вимоги  щодо   обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені  Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” для голови ради.

 

ПРЕЗИДІЯ  РАЙОННОЇ  РАДИ

 

2.17. Президія  районної   ради  утворюється  рішенням ради.

 

2.18.  До складу президії  ради  входять  голова  районної ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій ради,  уповноважені  представники  депутатських  груп    і фракцій.

Головою президії районної ради є голова районної ради, який головує на її засіданнях, у разі його відсутності – заступник голови районної ради. Засідання президії районної ради протоколюються, протокол підписується головуючим .

На запрошення президії районної ради  на її засіданнях можуть бути присутніми представники органів державної виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, підприємств, установ, організацій та громадяни.

 

2.19. Президія  районної ради  є  дорадчим органом ради, який попередньо готує  узгоджені  пропозиції і рекомендації з питань, що планується  внести на розгляд ради. Президія  районної ради  може  приймати  рішення, які мають дорадчий  характер. Президія районної ради приймає свої рішення простою більшістю від присутніх на засіданні.

 

2.20. Президія ради діє на основі Положення про неї,  що затверджується  районною радою.

ПОСТІЙНІ  КОМІСІЇ

 

2.21.  Постійні комісії районної ради є  органами ради,  що  обираються  з  числа її депутатів.Постійні комісії обираються радою не пізніше ніж на другій сесії ради на строк її  повноважень у  складі  голови  і  членів  комісії.  Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

До  складу  постійних  комісій  не  можуть   бути   обрані  голова районної ради, його заступник.

Питання утворення, обрання, ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях ради.

 

2.22. В районній раді  утворюються  такі  постійні комісії:

–    мандатна, з питань  депутатської  діяльності, етики; законності і правопорядку;

–    з питань  планування,  бюджету і  фінансів,  економічного  розвитку,  підприємництва;

обліку, управління та приватизації  комунального майна;

–    з    питань   освіти, молоді і спорту,   культури,   гласності  та   зв`язків    з   політичними

партіями  і   громадськими  організаціями;

–    з питань медицини,  охорони  здоров`я,  материнства,  дитинства, сім`ї, та  соціального

захисту  населення.

–    з питань агропромислового   розвитку, земельних ресурсів і соціального розвитку села,

екології,   охорони   навколишнього   середовища   та   раціонального      використання

природних    ресурсів;  торгівлі,   зв’язку,  транспорту, будівництва і промисловості та

житлово-комунального господарства.

 

2.23. Постійні комісії  утворюються  для вивчення,  попереднього  розгляду  і  підготовки  питань, які належать до її відання,  здійснення  контролю за виконанням рішень ради,  її  президії.

Постійні   комісії  за  дорученням  ради  або  за  власною ініціативою     попередньо     розглядають     проекти     програм економічного, соціального і культурного розвитку,  місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету,  вивчають і готують питання про   стан   та  розвиток  відповідних  галузей  господарського будівництва  і соціально-культурного розвитку,  інші питання, які вносяться на розгляд ради,  розробляють проекти рішень ради та готують висновки з  цих  питань,  виступають  на  сесіях  ради   з   доповідями   і співдоповідями.

 

2.24. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради.

 

2.25. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

 

2.26. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

 

2.27. Постійна комісія для вивчення питань,  розробки  проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і  робочі  групи  з залученням представників  громадськості  і  спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за  дорученням  ради,  її  голови, заступника голови  районної  ради    розглядатися    постійними комісіями спільно. Висновки і  рекомендації,  прийняті  постійними комісіями на  їх  спільних  засіданнях, протоколи таких засідань   підписуються    головами відповідних постійних комісій.

 

2.28. Робота постійних комісій  районної ради  проводиться  у  відповідності  з планами, які  затверджуються  районною радою. Порядок організації роботи, функціональна спрямованість постійних комісій визначаються  цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються  районною радою.

 

2.29. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

 

2.30. Засідання  постійної комісії  районної ради  скликається  головою комісії в  міру  необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів  від  загального   складу  комісії. Висновки та рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

 

2.31. Депутат районної ради, член комісії зобов`язаний бути присутнім на її засіданні.

Якщо депутат не може  прибути на засідання  комісії, він  зобов`язаний  повідомити про це голову комісії або виконавчий апарат районної ради / письмово, усно, по телефону/.

 

2.32. Засідання  комісій   проводяться  відповідно до графіка, який  складається  начальником загального відділу та з питань діяльності органів   місцевого самоврядування та затверджується головою районної ради.

Порядок  денний  засідання  комісії  розробляється  її  головою.

 

2.33. У роботі постійних комісій  беруть  участь  запрошені: голова та заступник голови районної ради, заступники голови райдержадміністрації, керівники її  відділів,  управлінь, підприємств  та  організацій  району з  правом  дорадчого  голосу; а також селищний, сільські голови (з питань, що стосуються розвитку територіальних громад району).

 

2.34. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. Про роботу  комісії її голова звітує перед радою.

 

ДЕПУТАТСЬКІ  ГРУПИ.

 

2.35. Не менш  як 5 депутатів  районної ради  мають  право  самостійно  об`єднуватися  в  постійні  і  тимчасові  групи . Депутатські групи  проводять обмін  думками з питань, що  розглядає  районна  рада,  інших питань  з  компетенції  районної ради.

 

2.36.  Депутатська  група  створюється  на зборах  депутатів, які  добровільно  виявили  бажання  об`єднатися  для  спільної  роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах. На зборах  обирається керівник  групи, а при необхідності  заступник  і  секретар. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата районної ради, передбачених  Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”.

 

2.37. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.

 

2.38. Депутати районної ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих  округів,  спільністю  проблем,  які вони вирішують, або іншими ознаками.

 

2.39. Членство депутата районної ради в  депутатській  групі  не звільняє  його  від  персональної  відповідальності  за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

 

2.40.  Депутатські  групи  працюють  в  контакті  з головою ради,  його  заступником,  постійними  комісіями  ради,  виборцями,  трудовими  колективами,  громадськими  організаціями.

 

2.41. Подання  керівника групи  депутатів  про утворення групи передається  голові  районної ради, який  інформує  раду  на поточній  сесії про  склад групи, її назву, партійну належність членів групи та  депутатів, які уповноважені представляти групу. До подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи.

Подання  керівника групи та інформація    голови  ради  заносяться  до  протоколу сесії, що означає її автоматичну  реєстрацію з цього  моменту.

 

2.42. Засідання  депутатських груп  проводяться  в міру  необхідності  самої  групи  для  створення загальної  думки,  пропозиції,  спільних дій, визначення шляхів  і  засобів  їх  здійснення,  обміну  інформацією і досвідом, наданням  взаємної  допомоги  в  депутатській роботі, обговорення  інших питань.

Рішення депутатської групи  приймаються  більшістю голосів  від загального складу і мають  рекомендаційний  характер.

 

2.43. Групи  депутатів, зареєстровані районною радою, як і постійні комісії, мають  право  вимагати  надання  слова  з усіх питань порядку денного  сесії  районної ради,  а при надходженні  пропозиції  про  припинення  дебатів  наполягати / у встановленому порядку/  про надання слова, висувати кандидатури, осіб,  які  уповноважені  виступати від імені групи.

 

2.44. За  пропозицією  групи депутатів  розповсюджується  підготовлений нею  матеріал  для  депутатів  як  офіційний  документ.

 

2.45. Депутатські групи мають право публікувати в засобах масової  інформації  плани своєї діяльності і програми.

 

2.46. Плани і програми депутатських  груп  не  повинні  суперечити  Конституції  України, Закону  України „Про місцеве самоврядування  в  Україні”  та іншим законодавчим актам.

            2.47. Діяльність  депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено п.2.35. цього Регламенту;

2)  у разі прийняття депутатами районної ради, які входять  до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення  строку, на який депутати районної ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

 

2.48. Депутатські групи мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях районної ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного;

4) об’єднувати  зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ

 

2.49. Депутатські фракції  районної ради формуються   на партійній основі депутатами районної ради.

 

2.50. Депутат районної ради може входити  до складу  лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні районної ради інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

 

2.51. Депутатські фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях районної ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного;

4) об’єднувати  зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ РАДИ

2.52. Тимчасові  контрольні  комісії є органами ради,  які обираються  з  числа  її  депутатів  для  здійснення  контролю   з конкретно  визначених  радою  питань,  що  належать до повноважень місцевого  самоврядування.  Контрольні  комісії  подають  звіти  і пропозиції на розгляд ради.

 

2.53. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, термін діяльності та термін звіту про виконану роботу,  персональний склад  комісії  та  її  голову вважається  прийнятим,  якщо  за  це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

 

2.54. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило,  закриті.  Депутати,  які входять до складу тимчасової контрольної комісії,  та залучені комісією для участі в її  роботі спеціалісти,   експерти,   інші  особи  не  повинні  розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

 

2.55. Повноваження   тимчасової   контрольної    комісії    ради припиняються  з  моменту  прийняття радою остаточного рішення щодо результатів  роботи  цієї  комісії,  а  також  у  разі  припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Ш. ФОРМИ  ДІЯЛЬНОСТІ  РАЙОННОЇ  РАДИ

 

3.1. Основними  організаційно-правовими  формами  діяльності районної ради є сесії, президія  районної ради, а також засідання постійних комісій районної ради.

 

СЕСІЇ   РАЙОННОЇ  РАДИ

 

3.2.  Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Постійна комісія ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо пленарне засідання ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

 

3.3.  Сесії  районної ради    скликаються  головою  районної ради  в міру  необхідності, але не менше одного разу на квартал.

 

3.4. Першу сесію новообраної районної ради скликає районна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації  новообраних  депутатів районної ради   у  кількості,  яка  забезпечує  повноважність  складу  ради відповідно до статті 45 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.  Перше  пленарне  засідання першої  сесії  відкриває голова територіальної виборчої комісії,  який інформує раду про  підсумки  виборів  депутатів.  З моменту  визнання повноважень депутатів районної ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради  в  кількості  не більше  п’яти  осіб  – представників партій (блоків),  які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.  Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови районної ради.  З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та цього Регламенту .

Наступні сесії скликаються головою районної ради.

 

3.5.  Сесія може також бути скликана  заступником голови  районної ради у таких випадках:

 • за дорученням  голови районної ради;
 • якщо сесія не  скликається  головою  ради у строки, передбачені Законом України  „Про місцеве самоврядування  в  Україні” та цим Регламентом;
 • якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію у  двотижневий строк  за  пропозицією  не менш  як однієї  третини  депутатів  від  загального  складу  районної ради  або голови  районної  державної  адміністрації.

 

3.6. У разі, якщо голова  ради  або  його заступник у двотижневий  строк не  скликають  сесію на вимогу не менш  як однієї  третини  депутатів  від загального  складу  районної ради або голови районної  державної адміністрації, сесія може  бути скликана депутатами райради, які становлять не менш як одну третину складу ради або  постійною комісією районної  ради.

 

3.7. Рішення   про  скликання  сесії  районної ради, час і місце її проведення, перелік питань, що виносяться на розгляд сесії, доводиться до відома  депутатів районної ради та населення району через районну газету „Червоний промінь” не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніш як за день до сесії.

Повідомлення  депутатів районної ради та запрошених здійснюється  також направленням телефонограм  із  зазначенням часу  скликання і місця  проведення  сесії, питань, які передбачається внести  на  розгляд  сесії.

 

3.8.  Пропозиції  щодо  скликання  сесії  районної ради, у тому числі  і  позачергової, подаються голові  райради у письмовому вигляді  з  зазначенням питань,  для  розгляду яких  пропонується  скликати  сесію,  і обґрунтуванням  необхідності  скликання сесії.

 

3.9.  Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

 

3.10. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

– про затвердження або внесення змін до районного бюджету ;

– кадрові питання;

– питання, що потребують негайного розгляду.

Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп), голови районної ради або голови районної державної адміністрації.

 

3.11. Сесія ради  повноважна, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини  депутатів від загального  складу  районної ради (14 і більше депутатів).

 

У разі відсутності необхідної кількості  депутатів проведення пленарного засідання  переноситься на інший час.

 

3.12. Сесію  районної ради веде голова  районної ради або його заступник. У випадку,  якщо  сесія  скликана депутатами райради, які  становлять не менш як одну  третину  складу ради, або постійною комісією, сесію веде за рішенням ради один з депутатів  районної ради.

При обговоренні звіту голови ради або його особистого питання  засідання  веде  заступник  голови або інший депутат за дорученням ради.

 

3.13. Депутат районної ради зобов`язаний  бути присутнім на сесії райради і брати активну участь у її роботі та у роботі постійних комісій і органів ради, до складу  яких він входить.

У разі неможливості прибуття на сесію депутат зобов`язаний повідомити про це голову ради або його заступника до початку роботи сесії ( письмово, усно, по телефону).

 

3.14. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

В роботі сесії районної ради беруть участь запрошені.

Список запрошених складається Президією або виконавчим апаратом районної ради та погоджується з головою ради або  його заступником.

У  засіданнях  сесій районної ради беруть участь голова райдержадміністрації в складі робочої президії  сесії,  його заступники,  народні депутати  України, депутати обласної ради, керівники відділів та управлінь райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій району, селищний, сільські голови.

 

3.15. У разі необхідності районна рада може прийняти рішення  про  проведення закритого  пленарного  засідання.

 

3.16.  Районна рада в межах своїх повноважень приймає на сесії нормативні та інші акти у формі рішень.

3.17.  Перед початком сесії та після її закінчення звучить Гімн України.

 

ІV. ПІДГОТОВКА  СЕСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

 

4.1. Підготовка  сесії  районної ради  проводиться  у  відповідності з планом  підготовки сесії, який затверджує голова ради або  його  заступник.

У випадку, коли сесія  скликається  депутатами або постійною  комісією,  за дорученням депутатів,  план  підготовки сесії  затверджує  один з депутатів.

Плани підготовки та пропозиції до порядку денного сесій районної ради оприлюднюються на інформаційному стенді районної ради не пізніше п’яти робочих днів з дня їх затвердження.

 

4.2. Підготовка сесії здійснюється  постійними комісіями та Президією районної ради.

4.3. Для підготовки питань постійні комісії можуть утворювати  підготовчі комісії  або робочі групи з  залученням  представників  громадськості, фахівців.

 

4.4. За результатами  вивчення  питання  комісія,  яка  здійснювала  його  підготовку, подає президії  необхідні довідки,  доповідні записки,  заходи  або  пропозиції  та  проект рішення сесії,  який  повинен  вміщувати  в  собі глибокий аналіз  обговорюваного  питання,  об`єктивну  та  принципову  оцінку  справ,  чітко  сформульовані  мету, завдання,  строки  виконання  та  конкретних  виконавців.

Постійна комісія також готує:

 • список осіб, яких необхідно запросити на сесію  на розгляд цього питання;
 • протокол незгоди / якщо є особливі думки членів комісії або заперечення по суті з боку осіб, діяльність яких  розглядається/;
 • список на розсилку рішення.

 

4.5. Відповідальною  особою за підготовку вищезазначених  документів  є  особа, якій згідно з планом  підготовки сесії, планом роботи  районної ради доручена  підготовка питання.

 

V. ПОРЯДОК  ДЕННИЙ СЕСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ.

 

5.1. Порядок  денний  сесії  районної ради формує президія або  постійні комісії на підставі:

 • календарного  плану роботи  районної ради;
 • пропозицій голови районної ради;
 • пропозицій голови  райдержадміністрації;
 • пропозицій постійних комісій;
 • пропозицій  депутатських груп, фракцій;
 • пропозицій  окремих  депутатів.

 

5.2.  Питання вносяться на розгляд  сесії за наявності проекту рішення та необхідних інформаційно-довідкових  матеріалів.

 

5.3. Голова ради або особа, яка головує на сесії, пропонує депутатам ознайомитись з переліком питань, що вносяться  на розгляд сесії районної ради.

 

5.4. Порядок  денний та порядок  розгляду питань, внесених до нього,  затверджується   на початку  засідання  сесії  шляхом  голосування  простою більшістю  голосів від  загального складу ради.

 

5.5. Якщо за наслідками  голосування питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим.

Депутатами на сесії може бути прийнято рішення про розгляд питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності чи про відкладення  їх розгляду та про зміну  чи виключення  питання з затвердженого в цілому порядку денного.

 

5.6. В порядок  денний до його затвердження  можуть бути  включені  за  пропозицією голови ради, постійних комісій, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів інші питання у випадках, коли:

 

– для  прийняття рішення з цих питань  не  треба  додаткових  інформаційних  матеріалів;

– підтверджується наявність  у депутатів всіх необхідних  матеріалів;

– питання  потребує  негайного  вирішення / при цьому  проект  рішення  готується  спеціально  обраною  редакційною  комісією і розповсюджується  серед  депутатів  в  процесі роботи  сесії/.

 

5.7. В порядку  денному  кожної сесії ради  передбачається час для  депутатських запитів, заяв, різного.

 

5.8. За рішенням ради   розгляд питання порядку денного сесії, в разі необхідності, може бути перенесено на засідання  постійної  комісії ради.

Висновки, рекомендації і пропозиції, внесені постійною комісією, вносяться до проекту рішення, після чого проект розглядається сесією.

 

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

 

6.1. Реєстрація депутатів,  що  прибули на  сесію  проводиться  перед  початком  сесії, а також в ході сесії  в  міру  необхідності.

 

6.2. Головуючий на сесії інформує  депутатів про кількість присутніх і відсутніх на  сесії  депутатів, а також про запрошених на сесію.

 

6.3. Регламент роботи сесії  встановлюється радою.    Пленарне засідання ради, як правило, починається о 10 годині і закінчується не пізніше 18.00.  Встановлюються  перерви до 20 хвилин через кожні 2-2,5 години роботи і  1 година перерви на обід, якщо інше рішення не прийнято радою.

Позачергова перерва в засіданні  сесії на час до 10 хвилин оголошується за вимогою голови ради,  його  заступника,  постійної комісії або зареєстрованої депутатської групи, фракції.

 

6.4. Час для доповідей надається в межах до 30 хвилин, співдоповідей до 15 хвилин, виступаючим в дебатах до 7 хвилин, для  повторних виступів, заяв, запитань,  пропозицій, довідок до 3 хвилин. На кожній сесії відводиться до  1 години  для  виступів  депутатів  по різних питаннях, передбачених   порядком  денним.

В окремих випадках   за  погодженням  з  більшістю  депутатів,  присутніх  на  сесії, головуючий  має  право  продовжити  час  конкретному  виступаючому.

 

6.5. Головуючий на засіданні:

 • відкриває, закриває та неупереджено  веде засідання;
 • надає  слово  для  доповідей  та  виступів  у  послідовності,  затвердженій  порядком  денним, та згідно з поданим секретаріатом сесії  списками  депутатів  та   запрошених, які виявили  бажання  виступити;
 • організовує  обговорення питань, створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні;
 • виносить на голосування  проекти рішень,  пропозиції,  доповнення та зміни до них у порядку їх надходження;
 • оголошує  результати голосування;
 • забезпечує порядок в залі засідань;
 • слідкує за дотриманням  регламенту роботи;
 • не допускає будь-якого тиску на   депутатів  при  обговоренні  питань  з метою  можливості  зміни  результатів голосування;
 • повинен уникати реплік, коментування  з  приводу  поданих пропозицій,  проявів  емоцій, симпатій та антипатій;
 • здійснює інші повноваження в мажах цього Регламенту.

 

6.6. З метою  забезпечення нормальної роботи  сесії /гласності, об`єктивності, відповідності законам  України, даному Регламенту/  на  сесії  утворюються  робочі  органи –  лічильна група,  секретаріат, юридична група, прес – група.

Пропозиції  по їх кількісному  та персональному  складу  вносяться  головуючим  на сесії від імені Президії. Робочі органи вважаються  обраними, якщо  за  них  проголосувала  більшість  депутатів від загального складу ради.

 

ЛІЧИЛЬНА  ГРУПА

 

6.7. Обирається з числа  депутатів  для  визначення  і  узагальнення  результатів  відкритого голосування  на  час  сесії. За згодою більшості депутатів, присутніх на засіданні, визначення і узагальнення результатів відкритого голосування може бути   доручено секретаріату сесії.

 

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ

             6.8.  Для проведення таємного голосування і визначення його результатів  на сесії обирається відкритим голосуванням лічильна комісія.

Порядок роботи лічильної комісії та проведення таємного голосування   визначається розділом VІІІ цього Регламенту.

 

СЕКРЕТАРІАТ   СЕСІЇ

 

6.9. Секретаріат  сесії  обирається  з  числа  депутатів у кількості, як правило, двох депутатів  для ведення  протоколу засідання,  розгляду та систематизації  запитань,  пропозицій  депутатів, а також   листів, заяв, телеграм, інших звернень  виборців, які надходять на адресу сесії, інформування на сесії з цих питань.

Секретаріат встановлює черговість виступаючих  у залежності від часу подачі записки депутатом на виступ.  Дає роз`яснення  депутатам з питань роботи сесії.

Розповсюджує  на сесії будь-які матеріали, заяви і т.п., які надходять від депутатів ради та запрошених.

ЮРИДИЧНА   ГРУПА

 

6.10. Обирається радою  для  юридичного забезпечення  роботи сесії, дає консультації  про відповідність запропонованих проектів рішень законодавчим актам України, консультує депутатів з правових питань. До складу юридичної групи мають право входити депутати, а також особи, які не є депутатами районної ради (з відповідною юридичною освітою).

 

ПРЕС – ГРУПА

 

6.11. Обирається з числа депутатів ради, до її складу можуть бути також обрані особи, які не є депутатами ради.

Прес – група забезпечує виклад матеріалів сесії в засобах масової інформації.

 

ЗАПРОШЕНІ

 

6.12. Запрошені особи не мають права втручатись в роботу сесії, зобов`язані  утримуватись від виявлення схвалення чи несхвалення, дотримуватися порядку, виконувати  розпорядження головуючого, займають в залі місця, відведені для запрошених.

Акредитація запрошених здійснюється, як правило за 7 днів до початку роботи сесії.

Запрошені особи, які не є депутатами, у випадках порушення встановленого  порядку, можуть бути виведені з зали засідань  розпорядженням головуючого.

 

ВИСТУПИ ТА  ДОПОВІДІ

 

6.13. Заяви про надання слова для виступу подаються депутатами на ім`я головуючого на сесії через секретаріат сесії.

Головуючий може надати слово для виступу і при усному зверненні депутата. На заявах, що надходять, секретаріатом проставляється час надходження і порядковий номер, після чого вони передаються головуючому на засіданні.

Головуючий на сесії може надати слово для виступу в обговоренні питань, що розглядаються радою, також особами, запрошеними на сесію і які записалися для виступу. При цьому депутати ради мають право на  першочерговий виступ.

Голова ради, його заступник мають право взяти слово для виступу в будь-який час з додержанням регламенту.

Депутат ради може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів. Передача права на виступ на користь іншої особи не допускається.

Слово щодо порядку ведення  сесії, для довідок, відповіді на питання і роз`яснення може бути надано головуючим  поза чергою.

 

6.14. Виступаючий на сесії не повинен відхилятись від теми обговорення,  не може використовувати в своєму мовленні  некоректні вислови, закликати до незаконних  і насильницьких дій.

Головуючий у цих випадках повинен попередити виступаючого. Після повторного  попередження виступаючий позбавляється слова.

Таким особам слово для  повторного виступу щодо обговорення питання не надається.

 

6.15.  Якщо виступ промовця повторює те, що вже  виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на засіданні вважає, що  районна рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

 

6.16. Після  закінчення виступу доповідача, співдоповідача депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень  доповіді, співдоповіді, інформації  тощо.

Усні запитання оголошуються після того, як головуючий надасть депутату слово, письмові – подаються головуючому і, на його розсуд, оголошуються або передаються доповідачу.

 

6.17. При розгляді радою питань, що стосуються  програми соціально-економічного розвитку, бюджету району та звітів про  їх виконання,   заслуховуються  співдоповіді і проводиться  обговорення  цих питань.

 

6.18. З питань адміністративного, господарського і соціально-культурного розвитку, які розглядає рада, як правило, заслуховуються співдоповіді відповідної постійної комісії (або декілька постійних комісій) ради, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю з даного питання.

 

6.19. Головуючий на засіданні може об’єднати  обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання.

 

6.20. Обговорення питання, яке розглядає сесія, припиняється за пропозицією головуючого або депутата, якщо за це проголосувала більшість депутатів, присутніх у залі.   Після постановки питання про припинення дебатів, головуючий формує альтернативні  пропозиції з обговорюваного питання, інформує депутатів про кількість депутатів,  що записалися і виступили, з`ясовує, хто наполягає на наданні слова.

Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити з заключним словом.

При вирішенні питання про припинення  дебатів депутати, які входять до складу депутатської групи, можуть наполягати на наданні слова одному депутату  із складу групи. Якщо  представники цієї групи з обговореного питання не виступили, головуючий надає слово для виступу  зазначеному депутату.

 

6.21. З питання, що розглядається,  депутати ради можуть передавати головуючому  на сесії свої  пропозиції і зауваження у письмовій формі. Ці пропозиції та зауваження додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

 

6.22. Якщо депутат записався для виступу, але йому не було надано слово, то на його прохання текст даного виступу включається до протоколу сесії. Для цього на тексті слід зробити  позначку „ До  протоколу”.

 

6.23. Депутат   у будь-який момент  може відмовитися від свого запису на виступ.

У разі відсутності депутата в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

 

6.24. Для більш повного обліку і відображення думок депутатів з питань, що розглядаються на сесії, для вироблення остаточного тексту проекту рішення районної ради за  пропозицією головуючого на сесії або депутатів при необхідності обирається редакційна комісія, яка доповідає про результати своєї роботи раді.

 

6.25. Для своїх  виступів, оголошень, заяв, запитань депутати і запрошені мають право  використовувати  трибуну сесії, що встановлена в залі.

 

6.26. Після розгляду усіх питань, що були включені до порядку денного сесії головуючим оголошується завершення сесії.

 

6.27. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилася щодо всіх питань порядку денного.

 

6.28. У разі, якщо сесія не визначилася щодо всіх питань порядку денного, на її засіданні невідкладно вирішується питання перерви у засіданні сесії. Засідання сесії не може перериватися більше ніж на сім днів. Питання перерви в засіданні та її тривалості, дата та час продовження засідання сесії розглядаються невідкладно радою, і рішення стосовно згаданих питань приймається більшістю голосів від складу районної ради.

 

 

VІІ. ПІДГОТОВКА І РОЗГЛЯД ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ РАЙОННОЇ РАДИ

ТА ОПРАЦЮВАННЯ РІШЕНЬ РАЙОННОЇ РАДИ

            7.1.  Проекти матеріалів сесії готуються і подаються на розгляд сесії українською мовою.   До проекту рішення  додаються інформаційно-довідкові матеріали.   Проект рішення районної ради, який вноситься на сесію, подається разом з обґрунтуванням необхідності їх розробки, розгорнутою характеристикою мети, завдань і основних положень майбутнього рішення, а також очікуваних соціально-економічних наслідків їх запровадження.

При необхідності фінансових витрат для реалізації рішення додається його економічне обґрунтування.

Проект рішення, який пропонується на розгляд районної  ради, повинен складатися із:

– преамбули, яка визначає чітко сформульовану мету прийняття рішення, короткий аналіз та об’єктивну і принципову оцінку стану справ з обговорюваного питання, містить посилання на законодавчі та інші нормативні документи,   висновки та рекомендації постійних комісій, які повинна врахувати районна рада при прийнятті рішення, а також конкретно визначені посилання на статті Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інші закони України, якими керується районна рада при прийнятті рішення;

– вирішальної частини, в якій чітко формулюються завдання, визначаються виконавці та строки виконання рішення;

–  якщо рішення містить конкретні завдання (кому, що і в який термін виконати), то повинен передбачатися пункт щодо покладання контролю за ходом виконання рішення на одну із постійних комісій  ради;

– якщо рішення має нормативний характер або є регуляторним актом, то обов’язковим є передбачення пункту щодо його оприлюднення та строку введення в дію.

 

7.2. Проекти рішень  підлягають попередньому розгляду  постійними комісіями відповідно до їх компетенції або, за домовленістю чи дорученням голови ради чи Президії, у кількох постійних комісіях.

Проекти рішень районної ради оприлюднюються на інформаційному веб-сайті районної ради не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду сесією районної ради. У разі виникнення перебоїв у роботі веб-сайта проекти рішень оприлюднюються на інформаційному стенді районної ради у такий самий термін.

Рішення районної ради оприлюднюються на інформаційному веб-сайті районної ради не пізніше п’яти робочих днів з дня їх затвердження. У разі виникнення перебоїв у роботі веб-сайта проекти рішень оприлюднюються на інформаційному стенді районної ради у такий самий термін.

 

7.3. Перший екземпляр проекту рішення  візується виконавцем, заступником голови, керуючим справами  виконавчого апарату районної ради, начальником відділу юридичного забезпечення, іншими головними спеціалістами районної ради.

 

7.4. Виконавці проектів рішень беруть участь у всіх стадіях їх обговорення в робочій групі, постійних комісіях, спеціально створених підготовчих комісіях.

 

7.5. Альтернативні проекти рішень розглядаються в аналогічному порядку.

 

7.6. Голова ради або його заступник (у разі відсутності голови або неможливості виконання ним своїх  обов’язків з інших причин) мають право приймати рішення  про проведення широкого  обговорення  проекту рішення громадянами району через районну газету „Червоний промінь”.

 

7.7. Якщо при роботі над проектом не досягнуто згоди всіх учасників, то на розгляд сесії ради вносяться одночасно альтернативні проекти рішення або окремі питання розбіжностей по них.

 

7.8.      Постійна комісія, яка відповідала за підготовку проекту рішення, розглядає, приймає або відхиляє його. Поправки до проекту рішення вносяться в письмовій формі.

 

7.9. Розгляд  пропозицій, доповнень, уточнень до проекту рішення ради проводиться після схвалення  внесеного проекту  рішення постійною  комісією.

 

7.10. Рада може доручити відповідній комісії або декільком постійним комісіям ради розробити, відредагувати і  внести на її розгляд остаточний  проект  рішення ради з питань, що розглядаються.

 

7.11. Рада має право приймати рішення про проведення  районного   референдуму з конкретного проекту рішення та його альтернативи. Результати референдуму вважаються  остаточними.

 

7.12. Після прийняття рішень ради з питань, які розглядалися на сесії, доопрацювання рішень за підсумками голосування на пленарному засіданні сесії проводиться суб’єктами підготовки і подання проектів рішень сесії спільно з виконавчим апаратом ради протягом 3-х робочих днів. Контроль за якісним та своєчасним доопрацюванням прийнятих рішень здійснює керуючий справами виконавчого апарату районної ради.

 

7.13.  Рішення районної ради підписує  головуючий на пленарному засіданні ради в строк не більше як 4 дні з дня його затвердження сесією ради.

 

7.14. За мотивованим поданням голови ради, його заступника, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону  України „Про місцеве самоврядування в Україні” є ініціаторами і розробниками проекту рішення, рада може скасувати раніше прийняте рішення.

Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції.

Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

 

7.15. Не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішень виконавчий апарат  забезпечує доведення їх до виконавців.

 

7.16.  Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

 

7.17. Рішення нормативно-правового характеру, заяви та звернення оприлюднюються  у місцевих засобах масової інформації.

 

VШ. ВИДИ ГОЛОСУВАННЯ І ПРОЦЕДУРИ  ПРИЙНЯТТЯ

РІШЕНЬ РАЙОННОЇ РАДИ

 

8.1. Рішення ради  приймаються на її пленарному засіданні після обговорення  питання більшістю депутатів від загального складу ради.

 

8.2. Рада приймає рішення відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

 

Таємне голосування в обов`язковому порядку  проводиться у випадках:

 • обрання та звільнення  з посади голови ради;
 • обрання та звільнення з посади заступника голови ради;
 • внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації;
 • прийняття рішення  про  недовіру  голові  районної  державної адміністрації.

 

Також таємне голосування  проводиться  на вимогу не менш як 1/3 депутатів від загального складу ради, постійної комісії, голови районної ради.

 

8.3. Процедура для прийняття рішення ради включає в себе доповідь  /інформацію, повідомлення/; питання і відповіді на них, дебати, заключний виступ доповідача, формулювання рішення та його альтернатив, які вносяться на голосування по кожній альтернативі.

Якщо  пропозиція  головуючого  на сесії або іншого  депутата по цій  процедурі не викликає заперечень, голосування може не проводитись.

 

8.4. При  проведенні  відкритого голосування підрахунок голосів доручається  лічильній групі депутатів, склад якої визначається сесією.

 

8.5. Перед початком  відкритого голосування головуючий вказує кількість  пропозицій, узагальнює чи уточнює формулювання, нагадує, якою більшістю голосів  депутатів може бути прийняте рішення.

Голосування  проводиться шляхом підняття руки або посвідчення для голосування.

 

8.6. Для  проведення таємного голосування і визначення його результатів сесія відкритим голосуванням обирає лічильну комісію.

Член лічильної комісії, чия кандидатура обговорюється, не бере участі в підрахунку голосів з даного питання.

Лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії. Час і місце голосування, порядок  його  проведення, форма бюлетенів встановлюється лічильною  комісією.

Бюлетені для таємного голосування видають члени лічильної комісії у відповідності зі списками депутатів за пред`явленням  посвідчення.

Результати таємного голосування оформляються протоколами лічильної комісії, які підлягають затвердженню на сесії відкритим голосуванням.

 

8.7. Поіменне голосування проводиться за рішенням сесії на вимогу не менше 20 відсотків від числа обраних депутатів, постійної комісії, а також голови районної ради. Проводить  поіменне голосування головуючий на сесії шляхом опитування кожного депутата. Для цього складається список  депутатів, в якому зазначається прізвище, ім`я, по батькові депутатів. Проти кожного прізвища депутатів визначається місце для відмітки результатів голосування.

 

8.8. Після підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

 

8.9. В усіх голосуваннях депутат  зобов`язаний здійснити своє  право  на голосування.

Депутати, відсутні під час голосування, не мають права подати свій голос пізніше.

 

8.10. Повторне голосування проводиться у випадках  виявлення  помилок при підрахунку голосів і за рішенням сесії.

 

8.11. Кожна поправка, доповнення, зміни,  пропозиції,  обговорюються  і виносяться на голосування  окремо, якщо на цьому наполягає депутат.

 

8.12. Після оголошення результатів  голосування, слово для обговорення не надається, за винятком  пропозицій про порядок  проведення даного голосування.

 

8.13. З метою уникнення конфлікту інтересів депутат районної ради не приймає участі у голосуванні щодо тих питань, які стосуються його (або членів його сім’ї ) інтересів.

 

ІХ. ОБРАННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

ТА ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

9.1.  Голова районної ради та заступник голови районної ради обирається на першій сесії ради з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням.

 

9.2. Кандидатури на посаду голови висуваються депутатами районної ради та місцевими організаціями політичних партій. Депутат може висунути для обрання свою кандидатуру. Після висунення кандидатур районна рада приймає рішення про перехід до обговорення цих кандидатур.

 

9.3. Кандидати  виступають  на пленарному засіданні з доповідями про програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання  (в порядку   висунення  їх  кандидатур).  У  виступах  депутатів  всі кандидатури обговорюються одночасно.  Депутати мають право ставити запитання  кандидатам,  висловлювати  думку  щодо  їх програм,  їх політичних поглядів, їх  ділових та особистих якостей,  агітувати за або проти кожного  з  них.  Головуючий на засіданні з урахуванням черговості депутатів на виступ надає  рівні  можливості  для  виступаючих  за кожного  кандидата.  У  заключному слові кожен кандидат дає згоду на включення своєї  кандидатури  до  бюлетеня  для  таємного голосування  або  заявляє про самовідвід;  про самовідвід він може заявити  в  будь-який  час  перед  цим,  для  чого  головуючий  на засіданні надає йому слово позачергово.

 

9.4.  До бюллетеня для  таємного голосування   включаються  всі кандидатури, яких  висунуто  і які дали згоду балотуватися. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися  і перед проведенням повторного голосування.

 

9.5. Бюлетені для таємного голосування  виготовляються за встановленою  лічильною комісією формою.

 

9.6.  Лічильна комісія перед початком голосування  перевіряє наявність кабіни для таємного голосування, опечатує скриньку для таємного голосування та  забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

 

9.7. Кожному депутату районної ради лічильною комісією видається  один бюлетень для таємного голосування.

 

9.8.  Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням в бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат голосує.  Заповнений бюлетень опускається в скриньку.

 

9.9.  Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, з яких неможливо з’ясувати  волевиявлення депутата.  Прізвища, додатково  вписані до бюлетенів, при підрахунку  голосів не враховуються.  Якщо в скриньці для таємного голосування  виявиться більше бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені вважаються недійсними і проводиться переголосування.

 

9.10. Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він отримав більше половини  голосів депутатів від загального складу ради.

 

9.11. Якщо жоден кандидат не одержить при першому голосуванні  необхідної більшості голосів, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість  голосів при першому голосуванні, не враховуючи тих кандидатів, які після першого голосування  вибули з балотування.

 

9.12. Якщо внаслідок  вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

 

9.13.  Результати  таємного  голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

 

9.14.  Про результати таємного голосування голова лічильної комісії інформує на пленарному засіданні та відповідає  на запитання депутатів.

 

9.15. Заступник  голови районної ради  обирається з числа депутатів районної ради   таємним голосуванням.  Голова районної ради представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради.

 

9.16. До бюлетеня для проведення таємного голосування  вноситься одна кандидатура на посаду заступника голови районної ради, представлена головою районної ради.

 

9.17.  Процедура проведення таємного голосування щодо кандидатури на посаду заступника голови районної ради така ж,  як і щодо кандидатури голови районної ради.

 

9.18. Якщо запропонована головою районної ради кандидатура не набрала  необхідної кількості голосів, або ж кандидат заявив про самовідвід, голова районної ради має право подати іншу кандидатуру.

Х. ДИСЦИПЛІНА ТА ДЕПУТАТСЬКА ЕТИКА

            10.1. На  пленарному засіданні районної ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних чи насильницьких дій. Головуючий на засіданні  має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного  порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

 

10.2.  Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно припинити свій виступ, в іншому  разі головуючий може припинити його  виступ.

 

10.3.  Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного  питання, чи  виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу  промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу засідання.

 

10.4.  Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень.  За таким зверненням головуючий надає депутату слово  відразу або в кінці обговорення, але до голосування.

 

10.5. Під час пленарного засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо). Головуючий продовжує час для виступу промовця на термін, на який його було перервано.

 

10.6. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий  за згодою більшості депутатів, присутніх на засіданні, може запропонувати  депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий  на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги.

 

10.7. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні  засідання головуючий на засіданні  може оголосити перерву або закрити засідання.

 

10.8. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійних комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

 

10.9. Голова районної ради та його заступник повинні вести засідання державною мовою.

ХІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ  І  ІНФОРМАЦІЙНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  СЕСІЇ

 

11.1. Матеріально-технічне і інформаційне  забезпечення сесії  організовує виконавчий апарат ради.

 

11.2. Виконавчий апарат повинен забезпечити:

– термінове (в окремих випадках) роздрукування матеріалів;

– оприлюднення проектів рішень та рішень районної ради, іншої публічної інформації ;

– місця для розміщення секретаріату, лічильної, юридичної груп і прес-групи.

 

 

ХІІ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ  ТА ВНЕСЕННЯ  ЗМІН ДО НЬОГО.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА  ПОРУШЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ

            12.1. Даний  Регламент  затверджується, доповнюється і змінюється більшістю депутатів від загального складу ради.

 

12.2. Будь-яка зміна регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

 

12.3. Зауваження щодо порушення регламенту  береться до відома головуючим на засіданні сесії невідкладно.

Всі порушення  регламенту оголошуються на сесії з зазначенням осіб, які допустили ці порушення.

 

12.4. Неодноразове порушення депутатом регламенту є підставою для позбавлення його права на виступ щодо  розгляду того чи іншого питання. Це рішення може прийняти головуючий або рада.

 

12.5. Цей Регламент є чинним до затвердження нового Регламенту.

 

ХІІІ. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОЇ РАДИ

 

13.1. Майновий комплекс, необхідний для забезпечення діяльності ради і її органів, належить до спільної власності територіальних громад району.

 

13.2. Фінансове забезпечення діяльності районної ради і її органів здійснюється за рахунок районного бюджету.

 

13.3. Розпорядником  коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату є голова ради.

Інша мова